מדיניות פרטיות אפליקציה

מדיניות פרטיות אפליקציה

בעלים ומנהל דאטה

דרכנו – יוצאים לפעולה (חל”צ)

בצלאל 4, רמת גן

ח.פ. 513408625

כתובת מייל ליצירת קשרTHISIS@DARKENU.ORG.IL

 

 1. דרכנו – יוצאים לפעולה (חל”צ) (להלן: “תנועת דרכנו”) מכבדת את הפרטיות של המשתמשים באפליקציה (להלן: ” המשתמש ” וביחד “המשתמשים”) אותו היא מנהלת ומפעילה בכתובת תחת השם “דמוקרטור – לעידוד הצבעה“.
 2. מדיניות פרטיות זו (להלן ” מדיניות הפרטיות “) מסדירה את האופן שבו תנועת דרכנו עושה שימוש במידע אותו היא אוספת באפליקציה. גלישה ו/או שימוש באפליקציה מכל סוג, מהווה את הסכמת ואישור המשתמש למדיניות הפרטיות. אם המשתמש אינו מסכים למדיניות הפרטיות של האפליקציה, כולה או חלקה, הוא רשאי שלא לעשות כל שימוש באפליקציה.
 3. המידע המובא להלן מיועד לסייע למשתמש להבין את מדיניות הגנת הפרטיות של תנועת דרכנו באפליקציה. מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את המידע שתנועת דרכנו אוספת אודות המשתמשים באפליקציה, המטרות שלשמן תנועת דרכנו אוספת את המידע, איזה שימוש אפשר שתנועת דרכנו תעשה במידע, מי הם הצדדים השלישיים שתנועת דרכנו תעביר להם מידע ועוד.
 1. המידע שהמשתמש מוסר לתנועת דרכנו תלוי בהסכמתו וברצונו של המשתמש בלבד ואינו נובע מחובה חוקית. המידע ישמר במאגר המידע של תנועת דרכנו אך ורק לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. השימוש באפליקציה ו/או בשירותים המוצעים על ידי תנועת דרכנו במסגרת האפליקציה, מעידים על הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו וכי מידע יישמר וינוהל במאגר כאמור. השימוש במידע שבמאגר יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות המפורטות להלן.
 1. מדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.
 1. במדיניות זו, משמעות המונח “מידע” הוא כל מידע הנאסף על ידי תנועת דרכנו או נמסר לה על ידי המשתמש או מי מטעמו, במסגרת השימוש של המשתמש באפליקציה או בשירותים הכלולים בו, שבאמצעותו ניתן לזהות את המשתמש והמוגן על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981 (” החוק “).
 1. תנועת דרכנו תאסוף אודות המשתמשים את המידע שיפורט להלן (כולו או חלקו): שם, מקום מגורים, כתובת דוא”ל, מספר טלפון נייד, וכל מידע אחר ונוסף שהמשתמש מוסר באפליקציה (להלן: ” המידע “). בנוסף לכך, המשתמש יאפשר גישה לאפליקציה לרשימת אנשי הקשר שלו, אך לא ייאסף אף פרט לגביהם, בלי קשר להסכמתו של המשתמש. לא ייכללו במידע פרטים מזהים של בוחרים בבחירות לכנסת או המקומיות, ו/או מידע בדבר כוונות ההצבעה שלהם בבחירות, אף אם מי מהמשתמשים יבחר למסור פרטים כאלה מיוזמתו, או אם גילה אותם בהיסח הדעת.
 1. תנועת דרכנו אוספת מידע אודות המשתמש לצורך המטרות הבאות (כולן או חלקן): מתן שירותים לחבריה ותומכיה ושמירת קשר עמם; שיפור חוויית החברים/התומכים והמשתמשים; שיפור ותפעול האפליקציה והמערכת; לשם עריכת נתונים סטטיסטיים ויצירת מידע מעובד, סטטיסטי או אחר; ניתוח סטטיסטי של נתוני תעבורה ושימוש באפליקציהפרטי אנשי הקשר שתסמנו באפליקציה יישארו אך ורק במכשיר הנייד שלכם ולא יועברו אלינו בשום צורה.
 2. תנועת דרכנו לא תעביר ולא תמסור מידע לצדדים שלישיים אלא כמפורט במדיניות הפרטיות. העברת מידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית. תנועת דרכנו רשאית להעביר את המידע וכל חלק ממנו לצדדים שלישיים אשר מעניקים לה שירותים לרבות שירותי אחסון מידע ושירותים נוספים. בנוסף לאמור, ידוע למשתמש והוא מסכים לכך כי תנועת דרכנו תהיה רשאית לאחסן את המידע מחוץ למדינת ישראל ובכלל זה במדינות שרמת ההגנה של המידע אינה תואמת את הוראות הדין הישראלי, אך דרכנו תדרוש מנותני שירותי אחסון כאמור לקיים הגנה על המידע בקירוב רב ככל הניתן לזה המתאפשר בישראל ובהתאם לדין הישראלי.
 3. יודגש כי אפליקציית דמוקרטור פותחה במשותף עם מרכזים לצדק חברתי (ע”ר), ועם המרכז הרפורמי לדת ומדינה, מבית התנועה הרפורמית – התנועה ליהדות מתקדמת (ע”ר). המידע ישותף איתם והם כפופים להוראות מדיניות פרטיות זו.
 4. תנועת דרכנו נוקטת באמצעי הבטיחות הנדרשים על מנת למנוע גישה לא מאושרת, חשיפה, דליפה או גניבה של פרטי המשתמשים באפליקציה, ע”פ החוק הישראלי. המידע המועבר מהאפליקציה נשמר בשרתים מאובטחים, ורק לגורמים המוסמכים לנהל את מאגר המידע של תנועת “דרכנו” יש גישה אליו.
 5. המידע יעובד ויישמר במשך הזמן הדרוש עבור השלמת המטרה עבורו הוא נאסף. לכן, מידע שנאסף עבור מטרותיה החוקיות של תנועת דרכנו יאוחסן ככל שתנועת דרכנו תראה בו צורך. ניתן למצוא מידע נוסף אודות אחסון המידע של תנועת דרכנו במדיניות הפרטיות הכללית של הארגון, באתר הארגון ובלחיצה על הלינק הבאלחצו כאן.
 6. האפליקציה עלולה לבקש מהמשתמש הרשאות גישה למידע אישי בטלפון, כגון גישה לאנשי הקשר, זאת על מנת לקיים את תפקודה התקין של האפליקציה. כברירת מחדל, הרשאות אלה ניתנות באופן אקטיבי על ידי המשתמש, וניתן לבטלן בכל עת דרך הגדרות הטלפון של המשתמש (ההליך המדויק תלוי בסוג המכשיר). יש לציין כי הסרת הרשאות אלה עלולה לפגוע בתפקוד האפליקציה.
 7. למשתמשי האפליקציה שמורות הזכויות הבאות:
  • ביטול הסכמתם לעיבוד המידע שלהם בכל עת.
  • ביטול אפשרות גישה למידע השמור אצלם בטלפון.
  • הגבלת השימוש במידע הנמסר על ידי תנועת דרכנו – המשתמשים רשאים להגביל את השימוש במידע הנאסף על ידי תנועת דרכנו לכל מטרה מלבד אחסון.
  • בקשה למחיקת המידע האישי שנאסף על המשתמש תישלח על ידי המשתמש ותאושר על ידי תנועת דרכנו עד שבועיים משליחת הבקשה.
  • קבלת המידע השמור עליהם במאגר המידע של תנועת דרכנו.
 8. בנוסף, תנועת דרכנו תאפשר לחברות שמעניקות לה שירותים לעשות שימוש בשירותי reCAPTCHA..  במסגרתו ייאסף מידע לא מזהה אודות המשתמשים כגון נתוני מכשיר ועוד. השימוש בשירותי  reCAPTCHA כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של גוגל עליהם ניתן ללמוד בלינקים הבאים https://policies.google.com/terms וhttps://policies.google.com/privacy.
 9. כמו כן, תנועת דרכנו רשאית לעשות שימוש בשירותי אנליזה, ניתוח סטטיסטי ומחקר של צדדים שלישיים כגון Google Analytics. תנועת דרכנו תאפשר לחברות המעניקות לה שירותים לקבל גישה ולעשות שימוש במידע לא מזוהה שמתקבל בקשר עם השימוש של Google Analytics. השימוש בשירותים של Google Analytics  כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google Analytics. ניתן ללמוד על המידע שנאסף במסגרת שירותים אלה, במדיניות הפרטיות של Google Analytics בלינק:  https://policies.google.com/privacy?hl=en .
 10. משתמש אשר אינו מעוניין שהעוגיות יאספו במחשבו, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. ביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים באפליקציה לא יהיו זמינים או שאיכותם תיפגע. על אף האמור לעיל, עוגיות אשר חיוניות והכרחיות לתפעול וניהול האפליקציה כמו גם עוגיות של Google Analytics  , לא ניתנות לביטול.
 11. התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הגנת הפרטיות זו, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באפליקציה, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באפליקציה ומדיניות פרטיות זו או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב – יפו.
 12. תנועת דרכנו רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. מדיניות הפרטיות העדכנית תפורסם באפליקציה ותחייב את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש באפליקציה לאחר עדכון מדיניות הפרטיות יהווה הסכמה של המשתמש למדיניות הפרטיות המעודכנת לרבות לשינויים.
 13. ככל שלמשתמש ישנן שאלות נוספות או הערות בנוגע למדיניות הפרטיות, הוא מוזמן לפנות לתנועת דרכנו באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת thisis@darkenu.org.il

 

מעודכן נכון ליום 11/02/2024