תקנון ומדיניות ביטולים

אתר אינטרנט זה הינו האתר הרשמי של “דרכנו – יוצאים לפעולה (חל”צ)” (להלן: “דרכנו“). כל תרומה לתנועת “דרכנו” תתקבל בברכה ובתודה מקרב לב ותסייע לפעילותנו האזרחית-חברתית, לרבות שידורי ערוץ “דמוקרטי.וי.” שמפעילה התנועה במסגרת חופש הביטוי ועידוד שיח מתון בציבור הישראלי.

תרומה באמצעות אתר זה תהווה מתן הסכמה של התורם/ת לאמור להלן:

 • מסירת פרטים כוזבים וכל פעולה שלא כדין הינה אסורה ועלולה להיחשב לעבירה על החוק.
 • התורם/ת מצהירים כי הם כשירים לבצע פעולות משפטיות מחייבות. ככל שיתברר בדיעבד כי התורם/ת קטינים (מתחת לגיל 18) או פסולי דין או אינם כשירים לביצוע פעולות משפטיות בכלל או ללא אישור אפוטרופוס ו/או בית משפט, תיראה התרומה כתקינה אלא אם ייקבע אחרת.
 • תורם/ת יוכלו להודיע לתנועת “דרכנו” באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:

THISIS@DARKENU.ORG.IL תוך 14 ימי עסקים מיום הינתנה, על רצונם לבטלה, ובמקרה כזה יוחזר כספם. ביטול תרומה בהוראת קבע חודשית יטופל תוך 14 ימי עסקים מקבלת הודעה אצל תנועת “דרכנו” (אין די בהודעה לבנק או חברת אשראי). ככל שפעולת הביטול תגרור אחריה עמלה, יישאו בה התורם/ת.

 • תנועת “דרכנו” מתחייבת שלא להעביר את פרטי התורם/ת וכרטיס האשראי לצד ג’ אלא אם כן תחויב כדין לעשות כן.
 • לאחר סיום קבלת התרומה, תישלחנה לתורם/ת הודעת אישור לכתובת הדוא”ל שמסרו ברישום.
 • התורם/ת מסכימים לכך שהפרטים שימסרו ישמשו את תנועת “דרכנו” למשלוח הודעות ועדכונים מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים, אלא אם הודיעו התורם/ת על אי רצונם לקבל דיוור כזה.
 • תרומות תדווחנה לרשויות המוסמכות על פי דין לרבות פרטי התורם/ת במקרים בהם הדבר נדרש.
 • בשלב זה, התרומות ל”דרכנו” (חל”צ) אינן מוכרות לצרכי מס על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
 • תנועת “דרכנו” נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע.
 • התורם/ת מאשרים כי תנועת “דרכנו” לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם להם ו/או מי מטעמם אם ייעשה במידע שמסרו שימוש על ידי מי שאינו מורשה לכך, כל עוד לא נעשה הדבר בזדון על ידי תנועת “דרכנו” ו/או מי מטעמה.
 • אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות ו/או העומדות בניגוד לערכי תנועת “דרכנו”.
 • תנועת “דרכנו” שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את הוראות התקנון הזה ואת תנאי השימוש הללו באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי וככל שתמצא לנכון, ולפרסם זאת באתר זה.
 • תנועת “דרכנו” שומרת לעצמה את הזכות לדחות תרומות או לבטל המשך קבלת תרומות קיימות מכל אדם ו/או גוף שהם לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שתמצא לנכון ואף ללא כל סיבה.
 • הפרשנות לתקנון זה ואכיפת הוראותיו או כל פעולה ו/או סכסוך הנובעים ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, וכל הליך משפטי בקשר אליו יתקיים בערכאה השיפוטית המוסמכת בעיר תל אביב – יפו בלבד.
 • תקנון זה מכוון לשני המינים וכל האמור בו בלשון יחיד מתייחס גם לרבים ולהיפך.
 • אם אינך מסכים/ה לאיזה מתנאי התקנון כמובן שזכותכם המלאה לא לתרום לתנועת “דרכנו” באתר או בכלל.

לקריאת מדיניות הפרטיות של תנועת “דרכנו”, נא הקישו על הקישור הבא: https://darkenu.org.il/privacy_policy/